« Финанси

Финанси, банки, инвестиции, пари. 
Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за септември  

  Министърът на финансите Владислав Горанов участва в неформална среща на икономическите и финансови министри и управители на централни банки, което се проведе на 13 и 14 септември 2019 г. в  Хелзинки, Финландия.   С резултатите от заседанието може да се запознаете в бюлетина „Основни икономически и политически решения в ЕС“.

Публикуван е Годишният обзор на българската икономика през 2018 г.

Сравнително висок растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за четвърта поредна година беше отбелязан през 2018 г.. Вътрешното търсене нарасна с ускорени темпове. В сравнение с 2017 г., по-висок растеж бе отчетен както при частното и публичното потребление, така и при инвестициите. БВП се увеличи реално с 3.1%, в сравнение с 3.8% през 2017 г. По-ниският растеж се дължеше на спада на износа. След устойчиво нарастване на износа в периода 2010–2017 г., през 2018 г. беше отчетен реален...

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 104,2 млн. лв. към август 2019 г.

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към август 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 1 104, 2 млн. лв. (1, 0 % от прогнозния БВП). На месечна база само за месец август бюджетното салдо по КФП е отрицателно. След приемане на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и ратифицирането от Народното събрание на международните договори за закупуване на самолети F-16 Block 70, въоръжение и свързаните с него...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.07.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец юли 2019 г. е положително в размер на 3 223, 6 млн. лв. (2, 8 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 3 033, 1 млн. лв. и по европейските средства в размер на 190, 5 млн. лева. Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към юли 2019 г. са в размер на 25 979, 9 млн. лв. или 59, 2 % от годишните разчети. Съпоставени...

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за юли

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на юли 2019 г. възлиза на 11 877, 7 млн. евро. Вътрешните задължения са 2 847, 2 млн. евро, а външните 9 030, 6 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 20, 1 %, като делът на вътрешния дълг е 4, 8 %, а на външния дълг – 15, 3 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял...

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 3 246,2 млн. лв. към юли 2019 г.

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 3 246, 2 млн. лв. (2, 8 % от прогнозния БВП). На месечна база само за месец юли бюджетното салдо по КФП е близко до балансирано. Основните фактори за формирането на прогнозираното превишение на приходите над разходите за първите седем месеца на 2019 г. са, от една страна, положителното развитие при приходите, а от друга -...

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за юни

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на юни 2019 г. възлиза на 11 691, 4 млн. евро. Вътрешните задължения са 2 661, 5 млн. евро, а външните - 9 029, 9 млн. евро. Спрямо месец май, дългът бележи увеличение със 126, 2 млн. евро, което се дължи на емитираните ДЦК на вътрешния пазар. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 19, 8 %, като делът на вътрешния дълг е 4, 5 %, а на външния – 15,...

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска доходност

На 29 юли 2019 г. Министерството на финансите преотвори емисия 10, 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.12.2029 г. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на конвергенция, който е един от Маастрихтските критерии. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при постигната среднопретеглена доходност в размер на 0, 32 %....

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

Месечният обзор за развитието на българската икономика към юни 2019 г. е публикуван. Представена е динамиката на основните макроикономически показатели. Целия анализ можете да видите тук.

Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни ДЦК

На 22 юли 2019 г. Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.06.2039 г. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при постигната среднопретеглена доходност в размер на 1, 52 %. Общият размер на подадените поръчки достигна 282, 73 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1, 41. Отчетеният спред спрямо аналогичните...

Избрани сайтове

 • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

 • Олимпия- международен транспорт на течни товари Транспорт на течни товари в България и Европа. Неопасни и опасни

 • Поликарбонат Поликарбонат, Поликарбонатни плоскости

 • PVC и алуминиева дограма, врати и ETALBOND от Чех-Пласт Чех-Пласт сертифициран производител на дограма и оторизиран Reha

 • Най-актуални страници

 • широка запалка UniLite MAX черни плоски запалки черни

 • запалки за реклама 27096, бели плоски запалки бели

 • Двуцветни UniLite U-828 повече » ...

 • КОНТАКТИ

 • Запалки класически U-59 HC повече » ...

 • запалки за реклама 25071, червени, запалка UniLite червени 25071

 • запалки за реклама, пиезо запалка UniLite жълта 25074 жълти 25074

 • Избрано от VipDir