« Чл. 180.

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва контрол за спазване изискванията на наредбата по чл. 164.


(2) В резултат на контрола по ал. 1 председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор налага глоби и имуществени санкции и прилага
принудителна административна мярка "временно затваряне на туристически обект" в
случаите, когато нарушението застрашава живота и сигурността на потребителите.
(3) Принудителната административна мярка по ал. 2 се прилага до отстраняване
на констатираното нарушение.

Избрано от VipDir