« Чл. 173.

Длъжностни лица, оправомощени от председателя на Комисията за защита на потребителите, имат право:


1. на достъп до всички документи, свързани пряко или косвено с нарушение на
този закон или на законодателството на държавите - членки на Европейския съюз,
въвеждащо изискванията на Директива на Съвета 90/314/ЕИО за туристическите
пътувания с обща цена, независимо от формата на документа;
2. да разпоредят на всяко лице да предостави сведения за нарушения по т. 1,
които са му известни.
(2) Комисията за защита на потребителите има право да:
1. разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението по ал. 1, т. 1;
2. изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението по ал. 1,
т. 1 и ако е необходимо, да го задължи да направи декларацията обществено достояние;
3. разпореди прекратяване или забрана на всяко нарушение по ал. 1, т. 1 и ако е
необходимо, да направи разпореждането за прекратяване или забраната на
нарушението обществено достояние.

Избрано от VipDir