« Чл. 177.

Комисията за защита на потребителите извършва последващ контрол за спазване изискванията на закона с изключение на чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 2:


1. на туроператорите и туристическите агенти;
2. за категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3;
3. за сертифициране на туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5;
4. на лицата собственици или с предоставени права за ползване върху
прилежащото към ски писта съоръжение;
5. на екскурзоводи, планински водачи и ски учители.
(2) Председателят на Комисията за защита на потребителите или оправомощени
от него длъжностни лица в резултат на контрола по ал. 1:
1. прилага принудителна административна мярка "временно затваряне на
туристически обект" по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 и 7 при:
а) извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност без
удостоверение за регистрация;
б) несключване на застрахователен договор "Отговорност на туроператора" от
страна на туроператора;
в) предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект и
в обект със спряна категория - в случаите по чл. 136;
г) предоставяне на туристически услуги в несертифициран туристически обект;
д) повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от лицето,
извършващо дейността в обекта, или повторен отказ за предоставяне на изисканите за
проверката документи;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) уведомява министъра на
туризма в случаите на системни нарушения на изискванията по този закон и на
наредбите по прилагането му от страна на туроператори и туристически агенти;
3. уведомява категоризиращия орган в случаите по чл. 137, ал. 1, т. 7 - 10 за
категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3, както и при прилагане на
принудителната мярка по ал. 1, т. 1;
4. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) уведомява министъра на
туризма в случаите на системни нарушения на изискванията, посочени в наредбата по
чл. 138, ал. 3, за сертифицираните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5;
5. уведомява категоризиращия орган в случаите на нарушения на изискванията
на чл. 114, т. 2 за категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3;
6. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) уведомява министъра на
туризма в случаите на неизпълнение на задълженията по закона и наредбите по чл. 146,
ал. 2 от страна на екскурзоводи, планински водачи и ски учители;
7. може да изисква сведения, документи и съдействие от други компетентни
държавни органи и лица.
(3) Принудителната административна мярка по ал. 2, т. 1 се прилага до
отстраняване на констатираното нарушение.
(4) Председателят на Комисията за защита на потребителите в 7-дневен срок
уведомява категоризиращия орган за приложената принудителна административна
мярка по ал. 2, т. 1 за вписването ѝ в съответния туристически регистър.
(5) Комисията за защита на потребителите контролира изпълнението на
задълженията на туроператорите и туристическите агенти по:
1. Регламент (ЕО) № 1107/2006 в качеството ѝ на национален орган, отговарящ
за изпълнението му;
2. Регламент (ЕС) № 181/2011.

Избрани сайтове туристически

  • USB-Travel- хотели, почивки и лагери Туристическа агенция и туроператор USB Travel- добрите оферти за почивка на морето в България и Гърция (BB, HB, FB, All Inclusiv ...

  • Нови интернет страници туристически

  • Ekskurzii .Biz - Почивка и Екскурзии Непопулярни туристически дестинации

  • Най-актуални страници туристически

  • USB флаш памет Ключ USB памет КЛЮЧ

  • Изработка и печат на фирмени туристически рекламни материали- травел пакове и други Травел пакове

  • Емералд Травел

  • Избрано от VipDir