« Чл. 171.

Контролът по спазването на закона и по издадените въз основа на него нормативни актове се осъществява от:

 

  1. министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

 

  1. Комисията за защита на потребителите;

 

  1. областните управители;

 

  1. кметовете на общини;

 

  1. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице.

 

 (2) Органите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 са длъжни да координират дейността си по този закон с контролни органи по други закони.

Избрано от VipDir