« Чл. 172.

Длъжностни лица, оправомощени от органите по чл. 171, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, и комисиите по чл. 161, ал. 1, създадени от областните управители, имат право:

 

  1. да извършват проверки на място и по документи;

 

  1. на свободен достъп в подлежащите на контрол туристически обекти;

 

  1. да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от контролираните лица, като не разгласяват информацията, представляваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения;

 

  1. да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по закона и на издадените въз основа на него нормативни актове;

 

  1. да привличат експерти в съответната област, когато за проверката се изискват специални знания или умения.

Избрано от VipDir