« Чл. 179.

Кметовете на общините извършват контрол за спазване изискванията на закона:


1. за категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2;
2. за категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) по чл. 116, ал. 1 и 6 за всички места за
настаняване на територията на общината;
4. за спазване на правилата по чл. 154, ал. 2.
(2) Кметовете на общини в резултат на контрола по ал. 1:
1. налагат глоби и имуществени санкции;
2. прекратяват категорията на категоризираните от тях туристически обекти по
чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2 в случаите по чл. 137, ал. 1;
3. понижават категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл.
3, ал. 2, т. 1 и 2 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 114, т. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.)
уведомяват министъра на туризма в случаите на неизпълнение на задълженията по чл.
116, ал. 1 и 6 за категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3;
5. могат да изискват сведения, документи и съдействие от други компетентни
държавни органи и лица;
6. уведомяват председателя на Комисията за защита на потребителите в
случаите на констатирани нарушения в туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 за
осъществяване на туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект за
прилагане на принудителната административна мярка "временно затваряне на
туристически обект".

Избрано от VipDir