« Чл. 176.

Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед:


1. понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл.
3, ал. 2, т. 1 - 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 114, т. 2 по
предложение на Комисията за защита на потребителите; към предложението се прилага
цялата административна преписка по установяване на съответното административно
нарушение;
2. спира дейността на туроператор при неизпълнение на задължението по чл.
105 до обезщетяване на всички потребители.

Избрано от VipDir