« Чл. 175.

Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) При констатирани нарушения на изискванията на закона и на наредбите,
приети и издадени по прилагането му, длъжностни лица, оправомощени от министъра на туризма, от председателя на Комисията за защита на потребителите, от кметовете на


общини, съставят актове за установяване на извършено нарушение по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) За налагане на
административни наказания министърът на туризма, председателят на Комисията за
защита на потребителите, областните управители, кметовете на общини и
председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издават
наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и
наказания.

Избрани сайтове нарушения

Най-актуални страници нарушения

  • Храни, богати на фолиева киселина при бременност

  • Какво представлява биохимичният скрининг при бременните? Биохимичен скрининг при бременност

  • Как се отразява алкохола на бременността? Алкохол и бременност

  • Избрано от VipDir