« Чл. 137.

Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се прекратява:

 

 1. с изтичането на срока на определената категория;

 

 1. по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект - с подаване на заявлението;

 

 1. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;

 

 1. ако в тримесечен срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок;

 

 1. при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта - с получаване на новото удостоверение;

 

 1. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;

 

 1. при промяна на вида на туристическия обект;

 

 1. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;

 

 1. при повторно нарушение на изискванията за определената категория;

 

 1. при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и 3.

 

(2) В случаите по ал. 1 категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.

 

 (3) След прекратяване на категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129.

 

(4) Заповедта на категоризиращия орган по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

 

 (5) При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.

Избрани сайтове  

Актуално  

 • Диан Костов автобиография За Мен

 • Диан Костов- българският иконописец Начало

 • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
 • Избрано от VipDir