« Чл. 136.

Действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване може да бъде спряно по заявление на лицето, извършващо дейност в обекта, за определен срок, в рамките на съответната година.

 

 (2) Заявлението по ал. 1 се подава до съответния категоризиращ орган.

 

 (3) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 6 месеца и по-кратък от един месец.

 

 (4) Причините и срокът, за който се иска спирането, се посочват в заявлението по ал. 1.

 

 (5) Срокът на спирането на действието на удостоверението за категория се отразява в Националния туристически регистър.

 

 (6) За периода на спиране на действието на удостоверението за категория съответното лице няма право да извършва дейност в обекта.

Избрано от VipDir