« Чл. 131.

За туристически обекти със сезонен режим на работа, когато в срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за заявената категория, по причина, която не се дължи на хотелиера или ресторантьора, срокът на временното удостоверение може да бъде еднократно удължен.

 

 (2) Съответната ЕККТО преценява срока по ал. 1 конкретно за всеки случай.

 

 (3) Категоризиращият орган по предложение на съответната ЕККТО със заповед определя срока по ал. 1 и издава ново временно удостоверение с актуален срок на валидност.

Избрани сайтове срока

Най-актуални страници срока

  • Какво представлява биохимичният скрининг при бременните? Биохимичен скрининг при бременност

  • Как се отразява алкохола на бременността? Алкохол и бременност

  • Избрано от VipDir