« Чл. 134.

Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до съответния категоризиращ орган заявление за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му по реда на чл. 129.

 

(2) На лицето по ал. 1 не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

 

 (3) Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория.

 

 (4) При получаване на новото удостоверение лицето по ал. 1 връща предходно издаденото.

 

 (5) В случай че лицето по ал. 1 заяви промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му категория и към заявлението по ал. 1 приложи декларация, с която да удостовери, че вписаните данни в Националния туристически регистър за него и за обекта не са променени, в 14-дневен срок от постъпването на заявлението по предложение на съответната ЕККТО на лицето се издава ново удостоверение за категория съгласно искането му.

 

 (6) За промяната по ал. 5 се събира такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Избрано от VipDir