« Чл. 53.

 (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава туристическо сдружение от Националния туристически регистър и обезсилва издаденото удостоверение при:

 

  1. непредставяне в срок на декларацията по чл. 52, ал. 6 и/или непредставяне на доказателства за редовен организационен живот на сдружението;

 

  1. промяна на основния предмет на дейност на сдружението извън обхвата на чл. 47, ал. 3;

 

  1. прекратяване на дейността на сдружението;

 

  1. писмено заявление на лицето, представляващо туристическото сдружение.

 

 (2) Заповедта по ал. 1, т. 1 и 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

(3) Ново вписване на заличено от Националния туристически регистър туристическо сдружение се допуска след изтичане на едногодишен срок от датата на влизане в сила на заповедта за заличаването му.

Избрани сайтове  

Актуално  

  • Диан Костов автобиография За Мен

  • Диан Костов- българският иконописец Начало

  • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
  • Избрано от VipDir