« Чл. 52.

(1) Вписването на сдружения в Националния туристически регистър се извършва въз основа на заявление по образец, подадено в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма от лицето с право да представлява сдружението или от негов упълномощен представител, към което се прилагат следните документи:

 

  1. препис от съдебното решение за регистрация;

 

  1. копие на удостоверението за актуално състояние, издадено от съда по регистрация;

 

  1. копие от действащия устав на сдружението, заверен с подпис на представляващия и печат на сдружението;

 

  1. списък на членовете на сдружението - колективни и/или индивидуални с информация за платения членски внос за предходната година, ако е приложимо, заверен с подпис на представляващия и печат на сдружението;

 

  1. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.

 

 (2) Образецът на заявлението по ал. 1 и на удостоверението по ал. 3 се утвърждават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 (3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 14 дни от постъпване на заявлението и документите по ал. 1 вписва сдружението в Националния туристически регистър и издава удостоверение за вписаните обстоятелства.

 

 (4) В случай на констатирана непълнота и/или нередовност на представените документи по ал. 1 на заявителя се определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 3 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.

 

 (5) В случай че в срока по ал. 4 заявителят не отстрани непълнотата или нередовността на документите и в случаите по чл. 53, ал. 3 министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него лице отказва вписване в Националния туристически регистър. При липса на отказ след изтичане на срока по ал. 3 или 4 или чл. 53, ал. 3 заявителят се вписва в Националния туристически регистър и му се издава удостоверение за вписаните обстоятелства.

 

 (6) Ежегодно до 31 май представляващият сдружението или упълномощено от него лице подава в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма официална декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съдържаща списък на действителния брой членове, платения от тях членски внос за предходната година на сдружението и доказателства за редовен организационен живот съгласно устава на сдружението.

Избрани сайтове  

Най-актуални страници  

  • Кърпа за лице 100% памук + 100% микрофибър

  • Рекламни тениски с печат на надписи на едро Тениски

  • Цени на трафик SEO оптимизация от Максофт Цена на оптимизация за Google

  • Избрано от VipDir