« Чл. 50.

Туристическите сдружения в съответствие със своя устав:

 

 1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните държавни органи и териториални органи на изпълнителната власт и ОУТР;

 

 1. участват в работните групи към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма при разработване на нормативни актове в областта на туризма;

 

 1. изготвят анализи, експертизи и други и участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на района или на общината и съдействат за тяхното изпълнение;

 

 1. поддържат база данни на членовете на сдружението;

 

 1. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез оказване на услуги, установяване на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други;

 

 1. набират и предоставят информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност;

 

 1. съдействат за организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на своите членове и на кадрите в туристическия бранш;

 

 1. оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си;

 

 1. съдействат за маркетинга и рекламата на туристическия продукт на съответната територия;

 

 1. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или създават такива;

 

 1. могат да участват с представители в ОЕККТО, НСТ и в консултативните съвети за развитие на туризма към кметовете на общини;

 

 1. разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове;

 

 1. информират компетентните органи за извършени нарушения на законодателството и етичните кодекси;

 

 1. сътрудничат със сродни организации в страната и в чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;

 

 1. участват в регионални, национални и международни проекти и програми;

 

 1. извършват и други дейности, които са регламентирани в устава и не противоречат на закона.

Избрано от VipDir