« Чл. 14.

(1) Към кмета на общината се създава общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти по чл. 128.

 

(2) Председател на комисията по ал. 1 е оправомощено от кмета на общината длъжностно лице.

 

 (3) В състава на ОЕККТО се включват с равен брой гласове представители на местната администрация, от една страна, и на местните, регионалните и браншовите туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, от друга страна.

 

 (4) Условията и редът за определяне на представителите по ал. 3 се уреждат с правилника по ал. 6.

 

 (5) Кметът на общината със заповед определя числеността и поименния състав на ОЕККТО по предложение на съответните ръководители на сдруженията по ал. 3.

 

 (6) Кметът на общината със заповед утвърждава правилник за организацията и дейността на ОЕККТО.

Избрано от VipDir