« Чл. 7.

(1) За осъществяване на сътрудничеството и координацията в областта на туризма се създава Национален съвет по туризъм (НСТ) - консултативен орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 (2) В НСТ участват:

 

 1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г. , в сила от 2.08.2013 г.) заместник-министър на регионалното развитие, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на културата, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на младежта и спорта, определени от съответните министри;

 

 1. председателят на Комисията за защита на потребителите;

 

 1. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните;

 

 1. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите;

 

 1. по един представител на всяка организация за управление на туристическите райони;

 

 1. по един представител на всяко браншово туристическо сдружение, вписано в Националния туристически регистър;

 

 1. по един представител на регионалните, на продуктовите и на професионалните туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър;

 

 1. един представител на националните курорти;

 

 1. един представител на сдруженията на превозвачите в областта на въздушния, сухопътния и водния транспорт;

 

 1. по един представител на национално представените сдружения на потребителите в Република България и на национално представителните работодателски организации в Република България;

 

 1. представител на Националното сдружение на общините в Република България.

 

 (3) Председател на НСТ е министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър или друго длъжностно лице.

 

 (4) Условията и редът за определяне на представителите на сдруженията, организациите и курортите по ал. 2, т. 6 - 10 се определят с правилника по ал. 6.

 

 (5) Организационно-техническото подпомагане на работата на НСТ се осъществява от администрацията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 (6) Организацията на работа на НСТ се определя с правилник на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Правилникът се публикува на интернет страницата на министерството.

 

 (7) Поименният състав на НСТ се определя със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 (8) Членовете на НСТ по ал. 2, т. 1 - 4 и 10 може да бъдат представлявани от друго лице с изрично писмено пълномощно за всяко конкретно заседание, когато те не могат да присъстват по обективни причини.

Избрано от VipDir