« Чл. 8.

(1) Националният съвет по туризъм:

 

 1. подпомага министъра на икономиката, енергетиката и туризма при формирането и провеждането на държавната политика в туризма;

 

 1. подпомага координацията на националната политика в областта на туризма;

 

 1. обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма и изразява становища по тях;

 

 1. прави предложения до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за създаване, изменение, допълнение или отмяна на нормативни актове, свързани с развитието на туризма;

 

 1. разглежда въпроси, свързани с териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма;

 

 1. обсъжда подготовката за туристическите сезони и анализира резултатите от тях;

 

 1. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;

 

 1. разглежда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги;

 

 1. разглежда и други въпроси от значение за развитието на туризма.

 

 (2) Националният съвет по туризъм изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с туристическото развитие - териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура, използването и опазването на туристическите ресурси, данъчното облагане на туристическите дейности, прилагането на визовия режим и други.

 

 (3) Националният съвет по туризъм изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с маркетинга и рекламата на България като туристическа дестинация, включително относно:

 

 1. годишната програма за национална туристическа реклама;

 

 1. маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток и анализи и прогнози за туристическото развитие;

 

 1. дейности по брандиране и реклама на България като туристическа дестинация;

 

 1. Единната система за туристическа информация и Националния туристически интернет портал;

 

 1. дейността на Националната мрежа на туристическите информационни центрове;

 

 1. реализацията на проекти по програми на Европейския съюз в областта на туристическия маркетинг;

 

 1. информационното обслужване и подпомагане участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма.

 

 (4) Националният съвет по туризъм може да сформира експертни групи по конкретни въпроси от неговата компетентност с участието на представители на:

 

 1. научни организации, институти и висши училища от областта на туризма;

 

 1. други институции и организации, заинтересовани от развитието на туризма.

Избрани сайтове  

Актуално  

 • Диан Костов автобиография За Мен

 • Диан Костов- българският иконописец Начало

 • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
 • Избрано от VipDir