« Чл. 11.

(1) Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности.

 

 (2) Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:

 

 1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;

 

 1. изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

 

 1. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;

 

 1. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;

 

 1. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;

 

 1. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;

 

 1. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;

 

 1. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.

Избрани сайтове  

Актуално  

 • Диан Костов автобиография За Мен

 • Диан Костов- българският иконописец Начало

 • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
 • Избрано от VipDir