« Чл. 12.

Кметът на общината:

 

 1. разработва програмата по чл. 11, ал. 1 и отчета за нейното изпълнение и след одобрението им от консултативния съвет по чл. 13, ал. 1 ги внася за приемане от общинския съвет;

 

 1. създава и ръководи консултативния съвет по чл. 13, ал. 1;

 

 1. създава Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО);

 

 1. определя категорията на туристически обекти по предложение на ОЕККТО в предвидените в този закон случаи;

 

 1. създава и поддържа общински регистър на категоризираните по т. 4 туристически обекти на територията на общината - част от Националния туристически регистър;

 

 1. предлага на общинския съвет да определи размера на туристическия данък след писмено становище на консултативния съвет по чл. 13, ал. 1;

 

 1. ежемесечно изпраща информацията от регистъра по т. 5 на електронен носител или по електронен път на министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

 

 1. събира статистическа информация и създава и поддържа информационна база данни за туризма на територията на общината съгласно наредбата по чл. 165, ал. 2;

 

 1. разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;

 

 1. сътрудничи и подпомага инициативи на държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма на територията на общината в изпълнение на националната политика в областта на туризма;

 

 1. изготвя годишен отчет за разходването на събрания на територията на общината туристически данък и го публикува на интернет страницата на съответната община;

 

 1. осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи.

Избрано от VipDir