« Чл. 6.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма провежда държавната политика в областта на туризма, като:

 

 1. разработва и контролира изпълнението на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма и на стратегии за развитие на отделни видове туризъм, както и краткосрочни програми и планове за прилагането им;

 

 1. разработва и изпълнява национална маркетингова стратегия в съответствие със стратегиите по т. 1;

 

 1. утвърждава и изпълнява годишната програма за национална туристическа реклама;

 

 1. разработва и утвърждава концепция за туристическо райониране на страната;

 

 1. разработва съвместно с други държавни органи и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове за статута и управлението на националните курорти;

 

 1. осъществява координацията и взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони при реализацията на националната маркетингова стратегия и разработването на маркетинговите стратегии на туристическите райони;

 

 1. организира извършването на маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за българския туристически продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността;

 

 1. организира участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма;

 

 1. организира опознавателни журналистически пътувания и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в страната;

 

 1. изработва и разпространява рекламни и информационни материали и сувенири;

 

 1. набира, обработва и анализира статистически данни за развитието на търсенето и предлагането в държави - основни пазари за националния туристически продукт;

 

 1. поддържа, актуализира и популяризира Националния туристически интернет портал;

 

 1. разработва и осъществява комуникационни кампании на вътрешния и чуждестранни пазари;

 

 1. осигурява дейността на Националния туристически информационен център;

 

 1. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на изпълнителната власт, организира и координира съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма, финансовото осигуряване и изпълнение на стратегиите и програмите по т. 1, 2 и 3 и концепцията по т. 4;

 

 1. взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони и осъществява надзор върху изпълнението на дейностите им по чл. 18, ал. 1;

 

 1. взаимодейства с туристическите сдружения, вписани в Националния туристическия регистър, при осъществяване на дейността им в областта на туризма;

 

 1. съдейства за реализацията на инициативи на туристически сдружения, вписани в Националния туристическия регистър, когато те съответстват на целите и приоритетите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в областта на туризма за съответната година;

 

 1. издава, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на туризма и контролира тяхното прилагане;

 

 1. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт;

 

 1. подпомага дейността на компетентните органи за провеждане на държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;

 

 1. подпомага дейността по привличане на инвестиции и съдейства за реализиране на проекти за устойчиво и балансирано развитие на туризма на национално, регионално и местно ниво, включително за изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма;

 

 1. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в тях;

 

 1. разработва проекти и участва в разработването, оценяването, наблюдението и контрола върху изпълнението на програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;

 

 1. предлага създаването на туристически представителства на Република България в чужбина;

 

 1. организира поддържането на Единната система за туристическа информация;

 

 1. организира воденето, актуализирането и поддържането на Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1;

 

 1. създава национална мрежа от туристически информационни центрове, функциониращи въз основа на единни стандарти и на основата на публично-частно партньорство;

 

 1. разработва и съдейства за въвеждането на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото туристическо развитие;

 

 1. ръководи Националния съвет по туризъм;

 

 1. извършва регистрацията на туроператорите и туристическите агенти;

 

 1. определя категорията на туристически обекти в посочените в този закон случаи;

 

 1. сертифицира туристически обекти в посочените в този закон случаи;

 

 1. налага глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в този закон.

Избрани сайтове  

Актуално  

 • Диан Костов автобиография За Мен

 • Диан Костов- българският иконописец Начало

 • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
 • Избрано от VipDir