« Раздел VII. Членство в производствена кооперация

Раздел VII.
Членство в производствена кооперация (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


 

Възникване на трудовото правоотношение

Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Задължение на кооперацията да предостави работа на кооператора 

Чл. 106. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Избрано от VipDir