« Чл. 105.

(1) Туроператорът е длъжен веднага, но не по-късно от един ден след узнаването на обстоятелства, които биха могли да доведат до настъпване на застрахователното събитие, да уведоми застрахователя и да му предостави информация за своите контрагенти, доставчици и за потребителите на услугите му, както и да му оказва необходимото съдействие.

 

 (2) Уведомяването и предоставянето на информацията по ал. 1 се извърша писмено с копие до министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Избрано от VipDir