« Чл. 101.

(1) Сертификатът трябва задължително да съдържа и следната информация на български и на английски език:

 

 1. предмет на застраховката;

 

 1. наименование, регистрационен номер, седалище, адрес на управление и телефон на туроператора;

 

 1. номер и дата на застрахователната полица;

 

 1. номер и дата на издаване на сертификата;

 

 1. период на валидност на застраховката;

 

 1. наименование, седалище на управление, адрес и телефон на застрахователя;

 

 1. застрахователно покритие;

 

 1. застрахователна сума;

 

 1. срок и начин за предявяване на претенцията на потребителя към застрахователя;

 

 1. срок и начин на изплащане на обезщетението от застрахователя;

 

 1. подпис и печат на застрахователя;

 

 1. подпис и печат на туроператора.

 

 (2) Сертификатът може да съдържа и друга полезна за потребителя информация, отнасяща се до сключения договор за застраховка.

Избрано от VipDir