« Чл. 99.

(1) Договорът за застраховка се сключва за срок една година и се подновява или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.

 

 (2) В случай на прекратяване на договора за застраховка преди изтичане на срока му регистрираното лице е длъжно да сключи нов договор за застраховка и да го представи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма не по-късно от 7 дни от прекратяването му.

 

 (3) Туроператорът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма копие от договора за застраховка по ал. 1 в 14-дневен срок от сключването или подновяването му.

 

 (4) Условията и редът за сключване на застрахователния договор по чл. 97, ал. 1 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 (5) С наредбата по ал. 4 се уреждат и застрахователното покритие, лимитите на отговорност и начинът на определяне на застрахователната сума.

Избрани сайтове  

Актуално  

  • Диан Костов автобиография За Мен

  • Диан Костов- българският иконописец Начало

  • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
  • Избрано от VipDir