« Право на приспадане на данъчен кредит

Внимание! Правото на приспадане на данъчен кредит от началото на 2014 година при доставка от партньор регистриран за целите на режим касова отчетност по ЗДДС ще възникне след реално извършване на плащане по издадената фактура, а не при получаване на фактурата. 

5.6. Право на приспадане на данъчен кредит

5.6.1. За лице, регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС”

Правото на приспадане на данъчен кредит за лице регистрирано по режим

„Касова отчетност на ДДС” по получени от него стоки или услуги (по доставки в

обхвата на режима) ще възникне след извършване на цялостно или частично плащане

от негова страна на доставчика.

При извършване на частично плащане към доставчика, лицето ще има право на

приспадане на данъчен кредит в размер определен по следната формула:

ДК = ПС х ДС/(100+ДС),

където:

ДК е размер на данъка, който лицето може да приспадне като данъчен кредит;

ПС е платената сума по доставката;

ДС е приложимата данъчна ставка.

Пример: Издадена фактура на стойност 360 лв., в това число ДДС 60 лв.

Извършено частично плащане по доставката в размер на 240 лв. Правото на приспадане

на данъчен кредит по доставката е в размер на 40 лв. (240х20/(100+20).

5.6.2. За лице, чийто доставчик на стоки или услуги е лице, регистрирано по

режим „Касова отчетност на ДДС”

Правото на приспадане на данъчен кредит за лице, чиито доставчик е лице

регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС” по получени от него стоки или

услуги (по доставки в обхвата на режима), ще възникне след извършване на цялостно

или частично плащане от негова страна на доставчика, лице регистрирано по режим

„Касова отчетност на ДДС”. При извършване на частично плащане към доставчика,

лицето ще има право на приспадане на данъчен кредит в размер определен по следната

формула:

ДК = ПС х ДС/(100+ДС),

където:

ДК е размер на данъка, който лицето може да приспадне като данъчен кредит;

ПС е платената сума по доставката;

ДС е приложимата данъчна ставка.

За всички останали доставки, по които доставчик не е лице, регистрирано по

режим „Касова отчетност на ДДС”, както и за доставки извън обхвата на режима,

лицето ще има право на приспадане на данъчен кредит по общия ред на Закона за данък

върху добавената стойност.

Избрано от VipDir