« Изискуемост на данъка

За лице, регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС” данъкът по доставки в обхвата на режим Касова отчетност, ще бъде изискуем на датата на получаване на плащането по доставката (цялостно или частично плащане!!!), а не при издаване на фактурата, както е досега.

При получаване на частично плащане по доставка в обхвата на режима, размерът

на изискуемият данък ще се определя по следната формула:

ИДДС = ПС х ДС/(100+ДС)

където:

ИДДС е размер на изискуемия данък върху добавената стойност по доставката;

ПС е платената сума по доставката;

ДС е приложимата данъчна ставка.

Пример: Издадена фактура по доставка на стойност 480 лв., в това число ДДС

80 лв. Получено частично плащане по доставката в размер на 240 лв. Изискуемият

данък по доставката е в размер на 40 лв. (240х20/(100+20).

 

Избрано от VipDir