« Регистрация и дерегистрация

Всяко лице, отговорящо на условията и изискванията за регистрация по режим касова отчетност  има право да се регистрира за режим „Касова отчетност на ДДС”. Регистрацията ще се извършва чрез

подаване в компетентната териториална дирекция на НАП на заявление за регистрация по образец от лицето. Заявлението ще може да се подаде и по електронен път по реда на ДОПК.

За дата на регистрация ще се счита датата на връчване на акта за регистрация. В акта за регистрация ще бъде посочен първият данъчен период за който ще се прилага режим „Касова отчетност на ДДС”. Предвижда се това да бъде месецът следващ месеца, през който е връчен акта за регистрация. Едновременно с акта за регистрация на регистрираното лице ще се връчва и удостоверение за регистрация за режим „Касова отчетност на ДДС”.

5.2.2. Дерегистрация за режим „Касова отчетност на ДДС”

Прекратяването на дерегистрацията за режим „Касова отчетност на ДДС” е

процедрура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма да има

право да ползва режима.

Регистрацията за режима ще се прекратява:

 по инициатива на регистрариното лице, когато е налице основание за

дерегистрация;

 по инициатива на органа по приходите.

Избрани сайтове отчетност

Избрано от VipDir