« Чл. 141.

Заявлението и приложените към него документи се разглеждат в 14-дневен срок от датата на постъпването им.

 

 (2) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по ал. 1 на заявителя се дава 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.

 

 (3) Ако в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 2 заявителят не отстрани непълнотите или нередовностите, министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва издаването на сертификат.

 

 (4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър в срока по ал. 1 въз основа на представените документи издава сертификат или мотивирано отказва сертифицирането на обекта.

 

 (5) Отказът по ал. 3 и 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Избрано от VipDir