« Чл. 140.

Предоставянето на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги в сертифицирани по този закон центрове се извършва от лице, което:

 

 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 

 1. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

 

 1. има персонал с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;

 

 1. има управител с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;

 

 1. е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3.

 

(2) Лицето по ал. 1 или негов пълномощник подава заявление по образец до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, към което прилага:

 

 1. копия на документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - за лицата, които не са търговци, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 

 1. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

 

 1. копие на документа за собственост на центъра или от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване върху помещенията;

 

 1. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

 

 1. справка за персонала - по образец;

 

 1. документи, удостоверяващи образованието, професионалната и езиковата квалификация и стажа на лицето - управител на обекта, съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3;

 

 1. декларация, че лицето е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги за заявения за сертифициране обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3;

 

 1. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 

 1. документ за платена такса за разглеждане на документите за сертифициране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Избрани сайтове  

Актуално  

 • Диан Костов автобиография За Мен

 • Диан Костов- българският иконописец Начало

 • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
 • Избрано от VipDir