« Правомощия на кметовете на общини (Загл. ново - ДВ, бр. 47 от 2019 г.)

Чл. 98в.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 30.12.2018 г.) (1) Кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях. (2) Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, при поискване най-малко веднъж годишно предоставят на кметовете на общини доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение. (3) При нарушение на ал. 2 на лицата, които стопанисват търговските или туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лв. (4) Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината. (5) Наказателните постановления се издават от кмета на общината. (6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Имуществените санкции по ал. 3 се изпълняват по реда на чл. 98в, ал. 4, изречение първо и ал. 5. Петдесет на сто от приходите от имуществените санкции постъпват по сметката на Национален фонд "Култура", а останалите приходи - по бюджета на съответната община.

Актуално обекти

  • ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ХИГИЕНА

  • В Италия ограничават достъпа на неваксинираните до закрити обекти | Здраве В Италия ограничават достъпа на неваксинираните до закрити обекти | Здравеoffnews.bg

  • Музикаутор: Туристически и търговски обекти вече получават музикален лиценз онлайн - Musicautor Музикаутор: Туристически и търговски обекти вече получават музикален лиценз онлайн - Musicautormusicautor.org

  • Нов план: Затварят големи обекти при над 9000 с COVID-19 в болници | Здраве Нов план: Затварят големи обекти при над 9000 с COVID-19 в болници | Здравеoffnews.bg

  • Избрано от VipDir