« Правомощия на кметовете на общини (Загл. ново - ДВ, бр. 47 от 2019 г.)

Чл. 98в.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 30.12.2018 г.) (1) Кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях. (2) Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, при поискване най-малко веднъж годишно предоставят на кметовете на общини доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение. (3) При нарушение на ал. 2 на лицата, които стопанисват търговските или туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лв. (4) Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината. (5) Наказателните постановления се издават от кмета на общината. (6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Имуществените санкции по ал. 3 се изпълняват по реда на чл. 98в, ал. 4, изречение първо и ал. 5. Петдесет на сто от приходите от имуществените санкции постъпват по сметката на Национален фонд "Култура", а останалите приходи - по бюджета на съответната община.

Избрани сайтове обекти

Нови интернет страници обекти

  • Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви. Обекти с хидроизолация

  • Най-актуални страници обекти

  • Хидроизолирани обекти от Ханко-Митев Обекти с хидроизолация

  • Поликарбонатни плоскости на промоция - 10мм Поликарбонатни плоскости 10мм

  • Какво е календар и видове календари? Календари

  • Избрано от VipDir