« Задължение за съдействие

Чл. 98б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Проверяваното лице е длъжно да: 1. осигури безпрепятствен достъп до проверяваните обекти; 2. окаже съдействие на длъжностните лица по чл. 98, ал. 1; 3. предостави исканите от длъжностните лица по чл. 98, ал. 1 документи, трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, както и други доказателства.

Избрано от VipDir