« Установяване на нарушенията и правомощия на длъжностните лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.)

Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Нарушенията по чл. 97 се установяват с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата. (2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Длъжностните лица по ал. 1 имат право да: 1. извършват проверки на място и по документи; 2. изискват достъп до подлежащите на контрол обекти; 3. изискват документите, необходими за извършването на проверки; 4. изземват трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, свързани с нарушението; 5. използват автоматизирани средства за контрол при констатиране на нарушенията по чл. 97; 6. използват специалист - технически помощник; 7. дават задължителни разпореждания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона; 8. изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, общините и кметствата при или по повод проверките по т. 1. (3) Длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да: 1. отразяват точно фактите при извършената проверка в акта за нарушение; 2. опазват служебната и търговската тайна, станала им известна във връзка с извършваните проверки; 3. не разгласяват данни от проверките; 4. използват информацията от проверките само за целите на производството по нарушението. (4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Използването на автоматизираните средства за контрол по ал. 2, т. 5 се определя със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.

Избрани сайтове изискват

Избрано от VipDir