« Закон за ограничаване на плащанията в брой

Максималният размер на сумите които можете да платите в брой е уредена в последната редакция на Закона за ограничаване на плащанията в брой обнародван в ДВ бр. 16 от 22.02.2011 г. Санкциите са между 50 и 100% от сумата и се събират от НАП. По долу е дадена извадката от закона.

Глава първа

ПРЕДМЕТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ

Чл. 1. Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната

Чл. 2. Законът не се прилага при

1.тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;

2.тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;

3.сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;

4.операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;

5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети

6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

 

Глава втора

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Чл  . 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

1. на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.;

2.на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута,когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв.

Равностойността в български левове се определя по

курса на Българската народна банка в деня на плащането.

 

Чл . 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер

25 на сто от общия размер на направеното плащане

  - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице.

(2)При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е 50 на сто от размера на направеното плащане, a на имуществената санкция - 100 на сто от размера на направеното плащане. 

Чл  . 6. (1)Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощени от него длъжностни лица.

(2) Съставянето, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Закон за ограничаване на плащанията в брой, Максимален размер на сума платена в брой, плащания в брой, закон за плащания в брой, плащане в брой

Избрано от VipDir