« Раздел VI за превоз на пътници по транспортни схеми

Чл. 52. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Всички лица по чл. 2, ал. 1 по автобусни линии задължително използват автогарите и автоспирките по изпълнявания маршрут и спазват установеното разписание. В населените места с повече от една автогара кметът на съответната община определя автогарата, която е начална, междинна или крайна спирка по маршрута.

(2) Не се допуска ползването на автогарите от лицата по чл. 2, ал. 1, извършващи случайни превози.

Чл. 53. (Отм. с решение на ВАС № 219 – ДВ, бр. 8 от 2002 г.)

Чл. 53а. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) (1) Собствениците на автогари са длъжни да допускат срещу заплащане всички лица по чл. 2, ал. 1 по автобусни линии, в чийто маршрут е включена съответната автогара.

(2) Собствениците на автогарите и автоспирките задължително прилагат еднакви критерии спрямо всички превозвачи при определяне размера на цените за преминаване, престой, за предоставяне на право на продажба на билети и за извършване на други услуги.

(3) Начинът на формиране на цените се определя съгласно методика, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията въз основа категоризиране на автогарите и автоспирките.

Чл. 54. (1) Автогарата включва приемна сграда за обслужване на пътниците и обособена територия за престой на автобусите между курсовете.

(2) (В сила от 1.I.2001 г.) Всяка автогара следва да разполага със:

1. билетни гишета за предварителна и текуща продажба на билети и таксуване на багаж;

2. гише за информация;

3. помещение за пътниците (чакалня) с отопление и осигурени места за сядане;

4. помещение за приемане и съхраняване на багаж;

5. тоалетна;

6. оборудвани с навеси сектори за тръгване на автобусите;

7. перони за пешеходен подход до и от секторите;

8. площадка с твърда настилка (бетон, асфалт, паваж и др.) за движение и престой на автобусите с нанесена пътна маркировка.

Чл. 55. (1) В автогарата се осигурява визуална информация, включваща:

1. разписание;

2. часовник;

3. списък на обслужваните линии, цени на билетите и работно време на всяко билетно гише;

4. табела с имената на крайните пунктове на линиите от съответното направление – на всеки сектор.

(2) Автогарите с повече от два сектора се оборудват с уредба за звукова информация.

Чл. 56. (1) В автогарите по маршрута на автобусните линии билети се продават на билетно гише.

(2) Собственикът на автогара предоставя под наем площ на желаещите лица по чл. 2, ал. 1 да открият собствено гише за продажба на билети.

Чл. 57. (1) В автогарите се осъществява контрол и отчетност по изпълнение на разписанията. За всеки започващ, преминаващ или завършващ в автогарата курс длъжностно лице от автогарата вписва в пътния лист фактическото време на пристигане и/или тръгване на автобуса и го заверява с подпис и печат.

(2) Водачите 10 минути преди указания час за потегляне установяват автобусите на съответния сектор.

(3) Водачите предоставят на длъжностното лице пътния лист при всяко пристигане и тръгване от автогарата.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.) След всяка заверка на пътен лист длъжностното лице вписва във водения от автогарата дневник (приложение № 9) фактическото време на пристигане и/или тръгване на превозното средство. В края на работния ден/смяна длъжностното лице записва името си и се подписва под нанесените данни за изпълнените курсове.

Чл. 58. Общините могат да изискват от автогарите на своята територия сведения за броя и направленията на пътуванията. Собствениците на автогарите са длъжни да осигурят необходимата информация.

Чл. 59. (1) Собствениците на автоспирки оборудват същите със спирков знак, навес с места за сядане и разписание.

(2) При качване на пътници от автоспирки продажбата на билети се извършва в автобуса от водача или кондуктора.

Чл. 60. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г.) Приемането на нови автогари от гледна точка на изискванията по тази наредба или тяхната реконструкция се извършва от комисия, в състава на която вземат участие представители на общината, на чиято територия се намира автогарата, и на „Държавна автомобилна инспекция“.

(2) В случай, че не са спазени изискванията на този раздел, комисията по ал. 1 не приема автогарата или реконструкцията й или взима решение за преустановяване дейността на съществуващите автогари.

Избрано от VipDir