« Раздел III за превоз на пътници по транспортни схеми

Чл. 46. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Чл. 47. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Чл. 48. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Чл. 49. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Избрано от VipDir