« Раздел V за превоз на пътници по транспортни схеми

Обозначаване с табели (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Чл. 51. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Избрано от VipDir