« Чл. 114.

Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, са длъжни да:

 

  1. предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;

 

  1. предоставят туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно наредбата по чл. 121, ал. 5;

 

  1. поставят в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 132, ал. 1 и следната информация:

 

 а) фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца;

 

 б) работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения;

 

 в) имената на управителя на обекта с телефон за контакт.

Избрано от VipDir