« Чл. 113.

(1) Хотелиерство или ресторантьорство може да извършва лице, което:

 

  1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 

  1. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

 

  1. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

 

 (2) Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище.

Избрано от VipDir