« Подсъдност на споровете

Чл. 96. Споровете по този закон са подсъдни на окръжните съдилища.

Избрано от VipDir