« Особени случаи на иск за обезщетение

Чл. 95а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., предишен чл. 94а - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, ищецът може да иска като обезщетение: 1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) от петстотин до сто хиляди лева, като конкретният размер се определя по преценка на съда при условията на чл. 95, ал. 3 и 4, или 2. равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно възпроизведени екземпляри. (2) При определяне на обезщетението по ал. 1 се вземат предвид и приходите, получени вследствие на нарушението.

Избрани сайтове размер

Нови интернет страници размер

  • ЛогосТрейд- изолационни плоскости, XPS первази, пана за таван Перваз LD Profilux DP7 - размери

  • Aleti Furniture - луксозни италиански мебели, аксесоари и осветление. Golf, Y504, Colombini

  • Най-актуални страници размер

  • Промоция на поликарбонат 4мм Промоция на поликарбонат 4мм

  • Перваз LD Profilux DP7 - размери повече » ...

  • Usb карти- флаш памет карта Usb карта

  • Избрано от VipDir