« Искане на информация за произхода и разпространителските мрежи при нарушение

Чл. 95е. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., предишен чл. 95г - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Съдът може по искане на ищеца да задължи ответника или трето лице да предостави информация относно обстоятелства, които са от значение за решаване на делото. (2) Трето лице по смисъла на ал. 1 е всяко лице, което: 1. държи стоки - предмет на нарушение, или 2. предоставя услуги, водещи до нарушение, или 3. ползва услуги, които съставляват нарушение, или 4. е посочено от лице по т. 1 - 3 като участник в изработването, производството или разпространението на тези стоки или услуги. (3) Информацията по ал. 2 може да включва: 1. имената и адресите на продуцентите, производителите, разпространителите, доставчиците и други лица, които са били преди това държатели на стоките или услугите, както и на предполагаемите разпространители на едро и дребно; 2. информация за продуцираните, произведените, доставените, получените или поръчаните количества, както и средствата, получени за въпросните стоки или услуги. (4) Алинея 1 не се прилага, когато изпълнението и може да доведе до нарушаване разпоредба на друг закон. (5) Разпоредбите на ал. 1 - 3 се прилагат само за действия, които се извършват за пряка или непряка икономическа или търговска изгода.

Избрани сайтове които

Нови интернет страници които

  • Ekskurzii .Biz - Почивка и Екскурзии Дестинациите за пътуване без здравен сертификат и PCR тест!

  • Най-актуални страници които

  • Органичен трафик линк билдинг (3 в 1) Органичен линк билдинг

  • Създаване на фирмена фейсбук страница Създаване на фейсбук страница

  • Какви и кои са методите на и за хидроизолация? Методи на хидроизолация

  • Избрано от VipDir