« Управителен съвет

Чл. 94и.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за колективно управление на права има управителен съвет. (2) Съставът на управителния съвет и срокът, за който членовете му се избират, се определят в устава на организацията. Юридическо лице - член на управителния съвет, се представлява в съвета от своя законен представител или от изрично упълномощено физическо лице. (3) Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание. (4) Всеки член на управителния съвет ежегодно представя пред общото събрание индивидуална декларация с информация относно: 1. интересите, свързани с организацията за колективно управление на права; 2. формите на материални и нематериални възнаграждения и придобивки, които е получил през предходната календарна година от организацията, включително от пенсионни, социални, културни и други фондове; 3. сумите, които е получил през предходната календарна година от организацията в качеството му на носител на права; 4. действителния или потенциалния конфликт на интереси между личните интереси на декларатора и тези на организацията, или между всякакви други задължения към организацията и задължения към други физически или юридически лица. (5) Всяко лице, което е предложено за член на управителния съвет, преди провеждане на избора, представя пред общото събрание декларация за липса на пречки, поради които то да не може да бъде избрано съгласно устава, както и за обстоятелства по ал. 4, т. 1 и 4. (6) Управителният съвет: 1. подготвя и внася за гласуване в общото събрание правилата за разпределение на приходите от управлението на права от организацията; 2. избира или назначава административен ръководител на организацията и определя възнаграждението му; 3. приема и изключва членове на организацията, освен ако в устава е предвидено друго; 4. изпълнява и други задължения, предвидени в закон или в устава.

Избрани сайтове организацията

Най-актуални страници организацията

  • Какво представлява стандартът БДС EN ISO 17100 от 2015г? ЕС стандарти за ПРЕВОДИ и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

  • Какво предлага Българският институт за стандартизация?

  • 7 съвета за оптимизация на Вашият интернет сайт Съветите за оптимизация на Вашия интернет сайт

  • Избрано от VipDir