« Членство в организация за колективно управление на права

Чл. 94е. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Членове на организация за колективно управление на права могат да бъдат физически и юридически лица - носители на права, други организации за колективно управление на права, сдружения на носители на права и други организации, които отговарят на изискванията за членство, предвидени в устава на организацията. (2) Изискванията за членство в организация за колективно управление на права не могат да включват условия, които водят до дискриминация на членовете въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване. (3) Организацията за колективно управление на права е длъжна да публикува изискванията за членство на своята интернет страница. (4) Организация за колективно управление на права може да откаже да приеме за член лице, което: 1. желае да упълномощи организацията да управлява категории права, видове права, произведения или други обекти на закрила, чието управление не попада в предмета на нейната дейност; 2. се представлява от друга организация или сдружение - член на организацията за колективно управление. (5) Когато организация за колективно управление на права откаже членство, тя е длъжна да предостави на носителя на права мотивиран писмен отказ. (6) Дейността на организацията за колективно управление на права се осъществява в интерес на лицата, чиито права управлява, и не може да им налага задължения, които не са обективно необходими за защитата на правата и интересите им или за ефективното им управление. (7) Членовете на организация за колективно управление на права имат право да бъдат информирани за нейната дейност и да участват в процеса на вземане на решения, свързани с тази дейност. (8) Организацията за колективно управление на права е длъжна да създаде условия за комуникация със своите членове по електронен път. (9) Организацията за колективно управление на права е длъжна да води досие за всеки свой член и да го актуализира редовно.

Избрано от VipDir