« Устав и организация на дейността

Чл. 94ж.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Уставът на организацията за колективно управление на права съдържа: 1. категориите права, видовете права, произведения или други обекти на закрила, които организацията управлява колективно; в устава се посочва дали правата за колективно управление се отстъпват на изключителна или на неизключителна основа; 2. правата и задълженията на членовете; 3. изискванията за членство в организацията; 4. критериите, въз основа на които може да се откаже членство в организацията, и реда за обжалване на отказите; 5. реда за приемане на нови членове и за прекратяване на членството; 6. реда за свикване на общото събрание, вземането на решенията, воденето и документирането на заседанията; 7. органите на управление и надзор на организацията; 8. условията, при които едно лице не може да бъде избрано за член на органите за управление и надзор, които могат да включват и ограничения, свързани с продължителността на членството и/или размера на получените суми от организацията; 9. условията и процедурата за смяна на член на управителния съвет преди изтичане на мандата му; 10. възможностите за предсрочно прекратяване на мандата на член на управителния съвет, включително случаите, в които юридическите лица - членове на управителния съвет, са длъжни да отзоват своя представител в съвета; 11. реда за свикване на управителния съвет, вземането на решенията, воденето и документирането на заседанията му; 12. реда за участие на членовете при вземане на решенията и критериите за ограничаването му; 13. реда за вземане на решение за сключване на споразумение за представителство; 14. прекратяването и ликвидацията на организацията.

Избрано от VipDir