« Участие в общото събрание

Чл. 94з.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Членовете на организацията за колективно управление на права имат право да участват в общото събрание и да гласуват, освен ако в устава е предвидено друго. (2) Организацията може да предвиди в устава си ограничения на правото по ал. 1 въз основа на един или два от следните критерии, при условие че са установени по справедлив и пропорционален начин: 1. продължителност на членството; 2. размер на получените или дължимите суми от организацията. (3) Когато в организацията има различни категории или групи членове в зависимост от категориите права или видовете произведения и други обекти на закрила, включително по жанрове, те трябва да бъдат справедливо и балансирано представени в общото събрание. (4) Критериите по ал. 2 са публично достъпни в съответствие с чл. 94т и 94у.

Избрано от VipDir