« Информация, която задължително се оповестява публично

Чл. 94у. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за колективно управление на права оповестява на интернет страницата си най-малко следната информация: 1. съдържанието на устава; 2. условия за прекратяване на упълномощаването за колективно управление на права, ако те не са включени в устава; 3. стандартни договори за отстъпване на колективно управляваните права и действащите тарифи, включително предвидените отстъпки; 4. списък на членовете на изборните органи на управление и надзор и представляващите лица; 5. общата политика за разпределение на суми, дължими на носителите на права; 6. общата политика за удръжките за собствената издръжка; 7. общата политика за удръжките от приходи от колективно управление на права и от приходи от инвестиране на приходите от колективно управление на права, включително удръжки за социални, културни или образователни услуги, различни от удръжките за собствената издръжка; 8. списък на договорите за взаимно представителство и споразуменията за представителство, както и наименованията на организациите или независимите дружества, с които са сключени; 9. общата политика за използването на суми, които не може да бъдат разпределени; 10. списък на членовете; 11. списък на носителите на права, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, както и категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които това несъгласие се отнася; 12. списък на носителите на права, за които има разпределени и непотърсени възнаграждения; 13. реда за разглеждане на жалби и решаване на спорове по чл. 94ч1, 94ч2 и 94ш1. (2) Независимите дружества за управление на права оповестяват на интернет страницата си най-малко информацията по ал. 1, т. 1 - 3, т. 5 - 7, както и информацията по чл. 94в, ал. 3. (3) Организациите за колективно управление на права и независимите дружества за управление на права поддържат актуална информацията по ал. 1 и 2.

Избрани сайтове права

  • Максофт - интернет решения за бизнеса Максофт е уеб рекламна агенция с над 15 години опит в интернет реклама, уеб дизайн, изработка и SEO оптимизация на фирмени интернет сайтове. Максофт поддържа над 100хил. уеб страници в над 500 сайта с първият собствен български CMS админ панел

  • Избрано от VipDir