« Информация, предоставяна на носителите на права

Чл. 94с.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за колективно управление на права и независимото дружество за управление на права най-малко веднъж годишно предоставят на носителите на права, на които са начислени приходи от колективното управление на права или към които са извършени плащания през съответния период, информация за: 1. данните, предоставени от носителя на права за използване с цел идентифицирането и определяне на местонахождението му; 2. начислените на носителя на права приходи от колективното управление на права; 3. изплатените на носителя на права суми по категория права и по вид използване; 4. периода, през който е осъществено използването, за което са начислени приходи и са изплатени суми на носителя на права, освен когато организацията или дружеството по обективни причини, свързани с постъпването на информация от ползвателите, не може да предостави тази информация; 5. удръжките за колективното управление на права за съответния вид използване; 6. удръжките, направени за друга цел, включително удръжките за социални, културни или образователни услуги, дължими по други закони; 7. приходите от колективното управление на права, които са начислени, но не са изплатени на носителя на права. (2) Информацията по ал. 1 се предоставя от организацията за колективно управление на права на нейните колективни членове, които представляват носители на права, между които разпределят приходи от колективното управление на права. Информацията се предоставя от организацията, когато е начислила приходи от колективно управление на права и ако колективните членове не разполагат с нея. Информацията по ал. 1 се предоставя най-малко веднъж годишно на носителите на права, които представляват, и на които са начислени приходи от колективното управление на права, или към които са извършени плащания през периода, за който се отнася информацията.

Избрани сайтове права

  • Максофт - интернет решения за бизнеса Максофт е уеб рекламна агенция с над 15 години опит в интернет реклама, уеб дизайн, изработка и SEO оптимизация на фирмени интернет сайтове. Максофт поддържа над 100хил. уеб страници в над 500 сайта с първият собствен български CMS админ панел

  • Избрано от VipDir